Het nul-urencontract

Het nul-urencontract

 

Emilie van der Lans

Het nul-urencontract

Als advocaat zie ik veel verschillende arbeidscontracten voorbij komen, waaronder ook het zogenaamde ‘nul-urencontract’. In zo’n contract is bepaald dat een werkgever een werknemer kan oproepen om te komen werken als er werk is en hij dus ook alleen maar loon hoeft te betalen in geval de werknemer komt werken. 

In de praktijk zie je dat de samenwerking vaak al snel van kleur verschiet. Er ontstaat een vast arbeidspatroon waarbij een werknemer wordt ingeroosterd voor min of meer hetzelfde aantal uren per week en vaak ook op dezelfde dagen. Er wordt niet meer ‘opgeroepen’. Daarmee raakt de feitelijke situatie steeds verder verwijderd van wat er is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. En dat leidt tot onduidelijkheid tussen werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld in geval van ziekte.

Dit zie je ook terug in de rechtspraak. Een stratenmaker en een bouwbedrijf ondertekenden een oproepovereenkomst waarin stond dat het bedrijf de werknemer zou oproepen als er werk was. Ook stond er dat er alleen recht was op loon als er werd gewerkt. Maar de feitelijke situatie was anders. De werknemer werkte 40 uur per week op een vast project. Toen werd de werknemer ziek. Het bouwbedrijf zei dat het geen loon hoefde te betalen, omdat de werknemer oproepkracht was en niet meer was opgeroepen sinds hij ziek was. De kantonrechter prikte hier doorheen en keek naar de feitelijke situatie. De werknemer had recht op loon tot aan het einde van het project waarop hij werkzaam was op basis van een 40-urige werkweek.

Wetswijzigingen nul-urencontract

In het wetsvoorstel arbeidsmarkt in balans wordt ook een aantal wijzigingen aangekondigd ten aanzien van nul-urencontracten. De wijzigingen lijken er deels op gericht om werknemers meer duidelijkheid te geven over hun positie.

Allereerst bepaalt de consultatieversie van de Wet arbeidsmarkt in balans dat de werkgever verplicht wordt om mee te delen of er sprake is van een nul-urencontract of niet. Althans hij moet aangeven ‘of de omvang van de te verrichten arbeid eenduidig is vastgelegd’. Dit moet ook op de loonstrook van de werknemer worden vermeld. Voor de duidelijkheid en omdat er een hogere WW-premie komt voor ‘flexibele arbeid’, waartoe nul-urencontracten ook worden gerekend.

Verder wordt voorgesteld dat de werkgever de werknemer minstens vier dagen van te voren moet oproepen, anders hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan deze oproep. De werknemer heeft daarnaast recht op loon in het geval hij eerst wordt opgeroepen, maar volgens binnen vier dagen voor de start van de werkzaamheden weer wordt ‘afbesteld’.

Ook worden werkgevers mogelijk verplicht om werknemers met een nul-urencontract na één jaar een aanbod te doen voor een contract met vaste uren. Het aantal uren wordt bepaald aan de hand van gemiddeld aantal uren dat de werknemer heeft gewerkt in het jaar ervoor.

Hoe nu verder met het nul-urencontract?

Het nul-urencontract moet worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is: het incidenteel oproepen van werknemers voor piekmomenten waarvan de omvang op voorhand lastig is in te schatten. Het nul-urencontract is geen (goed) middel om de nadelen van werkgeverschap (zoals de loondoorbetaling bij ziekte) te omzeilen. Het is daarvoor niet geschikt, zoals blijkt uit bovenstaande rechtspraak. Tegelijkertijd hebben ondernemers – heel begrijpelijk – behoefte aan een soort ‘arbeidsovereenkomst light’, een instapmodel waaraan niet direct al te verstrekkende gevolgen vastzitten. Omdat zij hun risico zoveel mogelijk willen beperken. In geval de arbeidsomvang (dus het aantal uren per week) echter redelijk vaststaat, kan zoiets beter worden gezocht in een gewoon tijdelijk contract met een beperkte looptijd. Wat vindt u?

Minister Koolmees is voornemens het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Raad van State en de Tweede Kamer te sturen. De verwachting is overigens wel dat er nog wat gesleuteld zal worden aan het wetsvoorstel. Ik houd u op de hoogte.

Geef een reactie

Sluit Menu